23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 028-045496
Offentliggjort
10.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
Mail: bent.raben@grontmij.dk

Udbyder

VEKS I/S

Opdateringer

Resultat
(13.08.2014)

Den 16.6.2014 er kontrakten blandt 3 modtagne tilbud blevet tildelt:
KL Specialservice
Kongstedvej 6-10
4200 Slagelse
Kontraktens endelige samlede værdi: 2.455.440 kr. eksklusive moms.
Der er tale om en 4-årig kontrakt.
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.

Rengøring m.v. på Køge Kraftvarmeværk (Resultat)


VEKS I/S

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


VEKS I/S
Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2
Att: Ulrik Jørgensen
4600 Køge
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.veks.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.grontmij.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk


I.2)

Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varme
ElektricitetI.3)

Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Rengøring m.v. på Køge Kraftvarmeværk.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Køge Kraftvarmeværk, Køge.

NUTS-kode DK021


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Opgaven omfatter rengøring af kontorer, industriel rengøring på biomassefyret kraftvarmeværk, pleje af grønne arealer, lettere snerydning og glatførebekæmpelse, samt diverse forefaldende arbejder i forbindelse med drift m.v.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


90910000, 90911100, 90919200


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


Rengøring af 300-500 m2 kontorer m.v.

Løbende rengøring af industriarealer, herunder mere end 1 000 m2 brændselstransportareal.


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse af kontraktens løbetid.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)II.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 1.9.2014 Færdiggørelse 31.8.2018Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:


III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling månedsvis bagud for udført arbejde.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:


III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ansatte på opgaven må ikke stilles ringere med hensyn til løn og ansættelsesvilkår end de vilkår, der sædvanligvis er gældende på området.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Firmanavn, adresse, CVR-nr eller tilsvarende registeringsnummer.
2) Tro- og love erklæring vedrørende alle forhold nævnt i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e) og f), der skal eller kan føre til udelukkelse fra kontrakter med det offentlige. På anmodning skal disse forhold dokumenteres af den vindende tilbudsgiver ved fuld Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, eller tilsvarende dokument, som forudsætning for indgåelse af kontrakt.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) Oplysninger om økonomiske nøgletal: omsætning, resultat, egenkapital, soliditetsgrad fra de 3 senest afsluttede årsrapporter.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Referencer fra tilsvarende kontrakter fra de seneste 3 år, med oplysning om kundens navn, navn på kontaktperson hos kunden, kontraktværdien, og udførelsesperiode.
5) Antal ansatte som gennemsnit i hver af de seneste 3 år, fordelt på ledere og øvrige.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos ordregiveren:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: ..IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

11.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.7)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger:

Formular for tro og love erklæring kan rekvireres fra kontaktpersonen nævnt i bilag A.
Anmodning om deltagelse i udbud kan sendes pr. e-mail eller brev, eller afleveres pr. bud til adressen nævnt i bilag A.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af »lov om håndhævelse af udbudsreglerne«, lov nr. 492 af 12.5.2010, med senere ændringer.
Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.
Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Cark Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

5.2.2014

Send til en kollega

0.063