23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 012-024388
Offentliggjort
17.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejle Kommune

Forbindelsesvej vest om Uhre


Vejle Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
Postadresse: 7100
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: Kirketorvet 22
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Weng Petersen
E-mail: clwpe@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vejanlæg, stibroer og landskabsbearbejdning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forbindelsesvej vest om Uhre

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven udbydes som totalrådgivning og omfatter alle arbejder vedrørende detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse for ny forbindelsesvej vest om Uhre på en strækning på ca. 2 km. Vejen skal placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i syd med boligområde i nord. Vejen skal etableres med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side. Desuden skal vejen forberedes for tilslutning af ny stamvej fra boligområde omkring st. 2 400, herunder evt. breddeudvidelse af vejen for en ny venstresvingsbane.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 315 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter alle arbejder vedrørende detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse for ny forbindelsesvej vest om Uhre på en strækning på ca. 2 km. Vejen skal placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i syd med boligområde i nord. Vejen skal etableres med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side. Desuden skal vejen forberedes for tilslutning af ny stamvej fra boligområde omkring st. 2 400, herunder evt. breddeudvidelse af vejen for en ny venstresvingsbane.

Der skal projekteres vej, stier, trug, rabatter, skråningsanlæg, dræn, afvanding, bassiner, rundkørsel, stitunnel, faunapassager, stibro, pullertbelysning langs cykelsti samt belysnings-anlæg og støjhegn i rundkørsel. Der skal projekteres 2 løsninger for stitunnel på skitse- og detailprojekteringsniveau for optimal placering ift. jordbalance og tilslutning til eksisterende anlæg samt ejendommen øst for rundkørslen med tilhørende anlægsoverslag. Der skal desuden foretages en vurdering af, om ekspropriation af ejendom øst for rundkørsel evt. vil give et bedre vej- og stiprojekt iht. vejreglerne. Som udgangspunkt skal begge løsninger medtages som option i entreprenørudbud.

Der indgår etablering af 3 faunapassager på den sydligste strækning af vejen samt en stibro ud for Stenbukken med tilhørende stiforbindelse, der forbinder boligkvarter på østsiden med skovarealer på vestsiden af vejen.

Der skal etableres horisontale dræn i stejle skråninger samt afvanding af vej og sti ved serie-forbundne forsinkelsesbassiner og i rør med store fald. Drænvand skal ledes i separat system.

Totalrådgiver skal stå for detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV’er / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Skitseforslag til stibro og faunapassage / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Byggeledelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 171-417756
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Forbindelsesvej vest om Uhre

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atkins Danmark
Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 315 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.ibinder.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underrådgivere samt pdf-fil af den elektroniske ESPD,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra www.ibinder.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem ibinder, via fanen ESPD. Fra denne fane kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal afleveres på www.ibinder.dk under fanen "PQ ansøgning"

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger envejledningi udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

- Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.ibinder.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens

§ 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i

Strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt

underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2020

Send til en kollega

0.062