23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 017-037063
Offentliggjort
24.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Udbud af totalrådgivning til Børkop Plejecenter


Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ketty Christiansen
E-mail: ketch@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning til Børkop Plejecenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører totalrådgivning til udførelse af et nyt plejecenter i Børkop.

Opgaven er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og afkrydsningsskema for YBL 18.

Entreprisen skal udføres i 3-6 storentrepriser. Totalrådgiveren skal i samarbejde med Vejle Kommune fastlægge det endelige antal storentrepriser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 11 093 000.00 DKK / Højeste bud: 14 465 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
71210000
71220000
71310000
71320000
71520000
71530000
71540000
71247000
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Skikballevej

Gauerslund

7080 Børkop

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og ydelsesbeskrivelsen samt det øvrige udbudsmateriale.

Vejle Kommune skal opføre et nyt plejecenter i Børkop, som skal stå færdigt primo 2023. Plejecentret skal indeholde 79 boliger, som skal opdeles i mindre enheder og herudover fællesarealer, servicearealer og udearealer.

Det fremgår af idéoplægget, at det nye plejecenter skal dække behovet for nye og tidssvarende boliger for ældre med behov for døgnstøtte. Der er tale om nye og anderledes plejeboliger, der indgår naturligt i lokalsamfundet, og som understøtter forskellighed og samskabelse.

Det fremgår også af idéoplægget, at byggeriet skal leve op til den nyeste viden om, hvordan den ældre befolkning, som har behov for plejebolig, får mulighed for den bedst mulige livskvalitet. Byggeriet skal understøtte den rehabiliterende tankegang, som tager afsæt i borgerens egne ressourcer.

Ambitionen er, at der skal stå et kvalificeret botilbud klar, når borgeren ikke længere har mulighed for at blive i eget hjem. Det gælder både indretning, faciliteter, faglige kompetencer og hjælpemidler.

Det er væsentligt for Vejle Kommune, at rådgiver tænker fleksibilitet ind i byggeriet. Med fleksibilitet menes overordnet, at byggeriet falder godt ind i omgivelserne, og at både faciliteter og udearealer kan bruges hensigtsmæssigt og varieret af både beboere, personale og lokalsamfund.

Med fleksibilitet menes desuden, at selve byggeriets enheder i fysisk forstand let kan anvendes og ændres til forskellige formål og behov. Her tænkes der både i boligarealer, fællesarealer og servicearealer.

Konkret i forhold til selve boligen forstås fleksibilitet således, at boligens rum og funktioner skal kunne ændres efter borgerens behov og formåen. F.eks. skal rummene kunne gøres større eller mindre alt efter, hvilket pladsbehov beboeren har.

Der må også gerne tænkes kreative løsninger ift. hvordan bade- og toiletrum integreres i lejligheden. Ikke alle borgere har brug for store baderum med pladskrævende vendearealer m.v. Bygherren efterlyser kreative forslag til, hvordan de 75 m2, som boligen maksimalt må være, kan indrettes fleksibelt, således at rum- og funktionsopdeling kan tilpasses beboerens aktuelle behov. Der må gerne tænkes i flytbare vægge – uden at disse har midlertidig karakter, deling af badefaciliteter mellem flere boliger etc.

Ift. selve boligen må der også gerne tænkes i alternative boformer for nogle af boligerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelser og illustrationer (løsningsforslag) / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende af rådgiverens ydelser udbydes som optioner:

— Ændring af udførelsesform/entrepriseform fra hovedentreprise til fagentrepriser,

— Byggeledelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 162-398695
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning til Børkop Plejecenter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Årstiderne Arkitekter A/S
CVR-nummer: 35254897
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Telefon: +45 23227475
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 11 093 000.00 DKK / Højeste bud: 14 465 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud må Vejle Kommune tidligst indgå kontrakten efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til samtlige tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Denne standstill periode udløber ved udgangen af den 6.1.2020.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2020

Send til en kollega

0.069