23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-041899
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/659

Indlevering af tilbud

Til
25.02.2020 Kl. 13:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/659

Udbyder

Miljøstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(12.02.2020)

Ordregiver er i forbindelse med spørgsmål til udbuddet blevet opmærksom på, at detektionsgrænsen for stofferne azithromysin og chlaritromysin er sat for lavt, hvilket har medført konkurrencebegrænsning. eftersom der er tale om et mindstekrav, som er af væsentlig betydning for antallet af potentielle tilbudsgivere, ser ordregiver sig nødsaget til at annullere udbuddet, for at kunne ændre mindstekravet. Ordregiver forventer at offentliggøre nyt udbud snarest muligt, hvor der er foretaget de fornødne rettelser i ubudsmaterialet.

Kemiske laboratorieanalyser af MFS i fersk overfladevand, fersk sediment og MFS og næringsstoffer i spildevand samt prøvetagning af spildevand for Miljøstyrelsen


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Norby
E-mail: vinor@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/659
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/659
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kemiske laboratorieanalyser af MFS i fersk overfladevand, fersk sediment og MFS og næringsstoffer i spildevand samt prøvetagning af spildevand for Miljøstyrelsen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kemiske laboratorieanalyser af miljøfarlige stoffer i fersk overfladevand og sediment samt miljøfarlige stoffer og næringsstoffer i spildevand samt prøvetagning af spildevand.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

MFS og næringstoffer i spildevand

 

Delkontraktnr.: D
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Hele landet

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kemisk analyse af miljøfarlige stoffer og næringsstoffer i spildevand samt prøvetagning af spildevand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og logistik / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

MFS i fersk sediment

 

Delkontraktnr.: F
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Hele Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kemisk analyse af miljøfarlige stoffer i fersk sediment.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og logistik / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

MFS i fersk overfladevand

 

Delkontraktnr.: I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Hele landet

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kemisk analyse af miljøfarlige stoffer i fersk overfladevand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og logistik / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevant ansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves: At det forsikrede beløb i

tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring er minimum 5 000 000 DKK årligt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private;

2) Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol til rådighed for tilbudsgiver;

3) Andel i underleverance (i procent);

4) Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser, som den udbudte kontrakt forstås følgende: Referencer vedrørende kemiske laboratorieanalyser af stoffer i matricer, som er relevant for de delaftaler, der afgives tilbud på.

Ad 2: Ordregivers mindstekrav er at tilbudsgiver skal have en dansktalende kontaktperson og en dansk- eller engelsktalende kemiker.

Ad 3: Ordregivers mindstekrav er at minimum 30% af parametrene i bilagene 4, som tilbudsgiver afgiver tilbud på, skal analyseres af tilbudsgiver. Hvis der afgives tilbud for 2 eller flere delaftaler er det for det samlede antal parametre, at mindstekravet gælder.

Ad 4: For analyserne i parameterlisten (bilag 4 – D, F, I), hvor der er krav om akkreditering (A) i henhold til gældende analysekvalitetsbekendtgørelse, er mindstekravet at minimum 80% af analyserne der afgives tilbud på skal være akkrediteret til den krævede analysekvalitet for LD, Urel og Uabs ved afgivelsen af tilbud, og 100% af analyserne der afgives tilbud på er akkrediteret med den krævede analysekvalitet for LD, Urel og Uabs 1.5.2020. Hvis der afgives tilbud for 2 eller flere delaftaler er det for det samlede antal analyserne, at mindstekravet gælder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul. Såfremt kontrakten/delkontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/02/2020
Tidspunkt: 13:01
Sted:

 

Nykøbing F

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 og 6, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2020

Send til en kollega

0.078