23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 025-057781
Offentliggjort
05.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.03.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261022&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgt firma

(25.06.2020)
Eurofins Miljø Vand A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Opdateringer

Rettelse
(10.02.2020)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24-02-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 04-03-2020
Time: 13:00

Rammeaftale for laboratorieanalyser


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Louise Langvad Jensen
E-mail: chajen@hofor.dk
Telefon: +45 27953811

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261022&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261022&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for laboratorieanalyser

 

Sagsnr.: 24.02-01389
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omhandler levering af laboratorieanalyser indenfor vandkvalitet ifm. HOFORs aktiviteter indenfor drikkevandsproduktion.

Laboratorieanalyseopgaverne omfatter analyserådgivning, modtagelse af ordre, pakning og levering af prøveemballage, afhentning af prøver til leverandørens laboratorium, udførsel af analyser og afrapportering af analyseresultater.

Der ønskes indgået en rammeaftale med én leverandør. Mængder, der fremgår af tilbudslisten, svarer til de af HOFOR forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden, det vil sige analyse af 3 070 vandkvalitetsanalyser. Der kan søges om prækvalifikation til tilbudsafgivelse på rammeaftalen, og tilbudsgiver kan afgive tilbud, såfremt denne er prækvalificeret hertil.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
71610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omhandler levering af laboratorieanalyser indenfor vandkvalitet ifm. HOFORs aktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og energiproduktion. Laboratorieanalyseopgaverne omfatter analyserådgivning, modtagelse af ordre, pakning og levering af prøveemballage, i nogle tilfælde prøvetagning, transport af prøver fra lokaliteter og HOFORs forsyningsområde til leverandørens laboratorium, udførsel af analyser og rapportering.

Der ønskes indgået en rammeaftale med én leverandør. Mængder, der fremgår af tilbudslisten, svarer til de af HOFOR forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden, det vil sige 3 050 vandkvalitetsanalyser. Der kan søges om prækvalifikation til tilbudsafgivelse på rammeaftalen, og tilbudsgiver kan afgive tilbud, såfremt denne er prækvalificeret hertil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Afrapportering / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Hasteanalyser / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2020
Slut: 28/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 4 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 3.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 4 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— omsætning indenfor aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum 12 000 000 DKK,

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 20%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise minimum 3 og maksimalt 5 referencer med vandanalyser, hvor der skal angives leverancens omfang, herunder årligt antal prøver der analyseres, hvilke parametre der analyseres for og til hvilke leveringstider. Heraf skal mindst 1 reference fra et vandselskab med en årlig vandproduktion på mindst 6 000 000 m3,

— HOFOR må ikke indgå som reference.

Referencerne skal ydermere indeholde:

- Levering af laboratorieanalyser indenfor vandkvalitet, analyserådgivning, modtagelse af ordre og pakning.

For hver reference ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Navn på ordregiver,

II. Beskrivelse af leverancen, herunder

- Årligt antal prøver til analyse,

- Analyseparametre,

- Herunder leveringstider angivet for den enkelte analysepakke.

Ansøger og ansøgers eventuelle underleverandør skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) iht. ISO standard 17025, og kunne levere akkrediteret analyser og prøvetagning indenfor området vandkvalitetsanalyser, som minimum alle analyser som beskrevet i bekendtgørelse BEK nr. 1071 af 28.10.2019 – bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001, ISO45001 eller tilsvarende.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

Uden at leverandørens ansvar derved begrænses, forpligter leverandøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 5 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2020

Send til en kollega

0.063