23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 030-070587
Offentliggjort
12.02.2020
Udbudstype
Projektkonkurrence

Anmodning om deltagelse

Til
15.04.2020 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/123568357.aspx

Udbyder

Hjørring Kommune

Opdateringer

Rettelse
(16.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16-03-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 15-04-2020
Time: 14:00

Hjørring kulturskole


Hjørring Kommune

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Jefta Petersen
E-mail: tjp@hjoerring.dk
Telefon: +45 72336578

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123568357.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/123568357.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/123568357.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hjørring kulturskole

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71310000
71500000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hjørring Kommune indbyder hermed virksomheder som kan forestå totalrådgivning til at ansøge om prækvalifikation og derefter, hvis udvalgt, at afgive tilbud på totalrådgivning i form af et konkurrenceprojekt i forbindelse med opførelse af en ny kulturskole i Hjørring i henhold til udbudsbekendtgørelse af offentliggørelse i EU-tidende.

Udbuddet gennemføres efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en indledende prækvalifikation, hvor interesserede aktører kan ansøge om deltagelse i tilbudsgivningen.

Efter prækvalifikationen kan de ansøgere, som udvælges af ordregiver, deltage i projektkonkurrencen og afgive tilbud.

Ordregiver har efterfølgende til hensigt at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedr. totalrådgivning på projektet, som tildeles iht. udbudslovens § 82 udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

 

- Kriterie Pris - vægtning 30%,

- Kriterie Kvalitet - vægtning 70%.

Underkriterier for kvalitet:

- Arkitektur, planløsning & akustisk kvalitet 20- 30%,

- Proces, metode og overholdelse af den økonomiske ramme 20- 30%,

- Bæredygtighed & teknisk kvalitet 10- 20%.

I øvrigt henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 20/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:

 

- Tilbudsgivere der afgiver et konditionsmæssigt tilbud honoreres med 60 000 DKK ekskl. moms,

- Tilbudsgivere der afgiver et konditionsmæssigt tilbud efter første forhandlingsrunde, honoreres med 30 000 DKK ekskl. moms,

- Tilbudsgivere der afgiver et konditionsmæssigt tilbud efter anden forhandlingsrunde honoreres med 10 000 DKK ekskl. moms.

 

IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Tim Jensen, formand for bygherreudvalget, Hjørring Byråd
Bjarne Mølgård, næstformand for bygherreudvalget, Hjørring Byråd
Jesper Carlsen, Direktør for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen
Bettina Hedeby Madsen, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen
Christian Larsen, leder af Hjørring kulturskole
Claudia Brandenburger, forældrerepræsentant fra Hjørring kulturskole
Lasse Bomann Henriksen, medarbejderrepræsentant fra Hjørring kulturskole
Henrik Bøgeskov Lolholm, projektchef, Hjørring Kommune
Lars Ole Christensen, projektleder, B&U Hjørring Kommune
Thomas Jefta Petersen, bygherrerådgiver, Hjørring Kommune
Musikskolefaglig fagdommer (ikke udpeget endnu)
Arkitekt fagdommer (ikke udpeget endnu)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2020

Send til en kollega

0.094