23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 040-094819
Offentliggjort
26.02.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.04.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/122403580.aspx

Udbyder

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Opdateringer

Rettelse
(16.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-04-2020
Time: 10:00

Udbud af vedligeholdelse af udendørs arealer


Copenhagen Business School Handelshøjskolen

 
 

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
CVR-nummer: 19596915
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandra Strand
E-mail: sas.legal@cbs.dk
Telefon: +45 38154285

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122403580.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.cbs.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122403580.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122403580.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Udbud af vedligeholdelse af udendørs arealer

 

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 

Den udbudte tjenesteydelse omfatter drift og vedligeholdelse af CBS´ udendørs arealer. Ved udendørs arealer forstås grønne arealer og belægninger, herunder drift, snerydning, fejning og generel vedligeholdelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122403580.aspx

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03110000
03441000
77300000
77311000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte tjenesteydelse omfatter drift og vedligeholdelse af CBS´ udendørs arealer. Ved udendørs arealer forstås grønne arealer og belægninger, herunder drift, snerydning, fejning og generel vedligeholdelse.

CBS har besluttet at gennemføre udbud af vedligehold af udearealer. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling og består af 1 prækvalifikationsfase og 2 tilbudsfaser.

Ordregiver opfordrer firmaer til at søge om at blive prækvalificeret til at deltage i selve udbudsprocessen. Ordregiver agter at invitere 5 tilbudsgivere, på baggrund af prækvalifikationen.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og samarbejde / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Sne og glatførebekæmpelse.

 

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal være minimum 3 000 000 DKK.

Egenkapital skal være positiv i de seneste 3 disponible årsregnskab.

Nettoresultat før renter og skat i de seneste 3 disponible regnskabsår skal minimum være positivt for hvert år.

 

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det bemærkes at ordregiver udelukkende vil vurdere ansøger på op til 5 referencer. Såfremt der angives mere end ønskede antal referencer eller sider vil ordregiver udelukkende se på de første 5 referencer samt de 2 første sider.

 

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2020
 

Send til en kollega

0.125