23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
18.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://favrskov.dk/site.aspx?MenuID=133&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=8245&expandID=1749&moduleID=&ParentID=6180

Anmodning om deltagelse

Til
16.01.2014 Kl. 12:00

Udbyder

Favrskov Kommune

Totalrådgivning på bygning af ny idrætshal ved Hadsten Hallen


Favrskov Kommune

Favrskov Kommune udbyder i begrænset udbud Totalrådgivning på bygning af ny idrætshal ved Hadsten Hallen

Udbuddet vedrører:
Rådgiverudbud på bygning af ny idrætshal inkl. motionsfaciliteter ved Hadsten Hallen, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten.

Generel orientering:
Hadsten hallen ligger i forbindelse med Hadsten Skole.
Den eksisterende idrætshal er bygget i 1972 og er en traditionel 20 x 40 hal med tilhørende cafeteria, mødelokale, omklædningsfaciliteter og depotrum. Der er fælles parkeringsplads med skolen.

Rådgivningen omfatter totalrådgivning på etablering af en idrætshal samt andre faciliteter til kultur- og idrætsaktiviteter. På Hadsten Skole er der 2 gymnastiksale, som skal tænkes ind i projektet og opgaven omfatter tillige modernisering og renovering af den eksisterende hal. Endelig ønskes en skitsering af, hvor en eventuelt fremtidig svømmehal kunne placeres, herunder overslag på anlægs- og driftsøkonomi.

DGI er i gang med at udarbejde en behovs- og driftsanalyse, der vil være en del af grundlaget for den videre drøftelse af forslag til placering, udformning og drift af den nye hal.. Analysen forventes at være færdig medio januar 2014.

Håndværkerudgifterne beløber sig til 16,8 mio. kr. ekskl. moms.

Formkrav:
Alle har mulighed for at blive prækvalificeret ud fra annoncen. Ansøger skal aflevere ansøgningen i et eksemplar i både papirudgave og på en USB pen. Ansøgninger modtaget på e-mail eller CD rom accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de to eksemplarer vil den elektroniske udgave have forrang.
Ordregiver gør opmærksom på, at der til aflevering af ansøgningen om prækvalifikation er lavet et vejledende materiale (prækvalifikationsmateriale) således ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger.

Særligt vedr. konsortier:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne udpege en befuldmægtiget, som Favrskov Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med. Ved ansøgninger indleveret af et konsortium skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidariskhæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift.

Betingelse for at deltage skal ansøger anføre følgende oplysninger:
Ansøger opfordres til at benytte prækvalifikationsmaterialet for at sikre, at alle krævede oplysninger fremgår af ansøgningen.

De økonomiske aktørers personlige forhold
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
· Firmanavn, CVR-nr., adresse, telefon, e-mail og kontaktperson
· Kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse
· Erklæring på tro og love om, at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder samt ikke befinder sig i en i Udbudsdirektivets art. 45 anførte udelukkelsesgrunde
· Angivelse af evt. konsortium eller brug af underleverandør.

Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referenceliste for tre væsentligste referencer som er sammenlignelige med det udbudte område. Referencen skal indeholde følgende:
· Opgavebeskrivelse
· Kunde inkl. kontaktoplysninger
· Opgavens størrelse
· Beskrivelse af ansøgers egne ydelser
· Udførelsesperiode
· Angivelse af ansøgers medarbejder der har haft ansvaret for opgaven.

Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.

Nøgletalsvurdering:
Der gøres opmærksom på at bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. er gældende for dette projekt. Det betyder bl.a. at ansøgningen om prækvalifikation skal vedlægges nøgletal, herunder en eventuel karakterbog, jf. § 7 i bekendtgørelsen. Ansøgere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af uvildig tredjepart (ikke bygherren).

Type procedure for valg af tilbud samt antal ansøgere, der opfordres til at afgive bud:
Begrænset udbud, herunder det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Grænse for, hvor mange økonomiske aktører, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.
Forventet antal økonomiske aktører: 5.
Såfremt der modtages flere egnende ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, udvælges de bedst egnede ansøgere ud fra en objektiv bedømmelse af ansøgers tekniske kapacitet, herunder båder referencer og nøgletalsvurdering, under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

Kontaktperson:
Kontaktperson under udbuddet er: Faglig koordinator Laila Juncker, telefon 8964 6209 eller på e-mail ljun@favrskov.dk.

Ansøgningsfrist:
Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 16. januar 2014, kl. 12.00.

Send til en kollega

0.094