23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-152259
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 535 Skive Kaserne


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 044-103081)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: CVR-nr. 38683470
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark
E-mail: fes-pso03@mil.dk
Telefon: +45 41322260

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 535 Skive Kaserne

Sagsnr.: 2020/002007
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud er en del af det samlede projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - fase 2 og 3, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-,omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 044-103081

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 143 og 155:

En liste over minimum 3 og maksimalt 5 af de betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— Ansøgerens erfaring som hoved- eller totalentreprenør, idet det vægter positivt, hvis der kan fremvises mere end 2 referencer, som illustrerer erfaring hermed

— Ansøgerens erfaring med udførelse af entrepriser for offentlige bygherrer, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med at gennemføre offentlige bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende bygningstype, som den udbudte entreprise, f.eks. opførelse af haller, garager, værksteder eller tilsvarende

— Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise henset til involvering af flere tekniske fagdiscipliner. Det vil vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med bygge- og anlægsprojekter, hvor der har været udført commissioning i udførelsesfasen og gennemført performancetest i forbindelse med afleveringsforretningen. Det vil endvidere vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med byggeri i bygningsklasse 2020 eller tilsvarende lavenergi-byggeri

— Ansøgers erfaring med lignende byggeri af tilsvarende kvadratmetermæssigt omfang som den udbudte entreprise, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med samtidig opførelse af flere ens byggerier på samme byggefelt.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af de udførte ydelser og omfanget heraf, ansøgers rolle i projektet, oplysninger om ansøgers honorar samt bygge- og anlægsprojektets anlægssum, perioden hvori arbejdet er pågået samt hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Der kan maksimalt angives i alt 5 referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på én eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3, er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen vedr. udførelsen af konkrete dele af de arbejder, som kontrakten omfatter, skal arbejderne udføres af den pgl. virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:

— minimum 2 referencer, hvor ansøgeren har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør, og

— minimum 2 referencer med en samlet og endelig entreprisesum på minimum 95 000 000 DKK.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 143 og 155:

En liste over minimum 3 og maksimalt 5 af de betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.1.4)og II.2.4), som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— Ansøgerens erfaring som hoved- eller totalentreprenør, idet det vægter positivt, hvis der kan fremvises mere end 2 referencer, som illustrerer erfaring hermed

— Ansøgerens erfaring med udførelse af entrepriser for offentlige bygherrer, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med at gennemføre offentlige bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende bygningstype, som den udbudte entreprise, f.eks. opførelse af haller, garager, værksteder eller tilsvarende. Det vil endvidere vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med byggeri i bygningsklasse 2020 eller tilsvarende lavenergi-byggeri

— Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise. Det vægter særligt positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer udførelse af bygge- og anlægsprojekter indeholdende flere tekniske fagdiscipliner. Det vil endvidere vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med bygge- og anlægsprojekter, hvor der har været udført commissioning i udførelsesfasen og gennemført performancetest i forbindelse med afleveringsforretningen

— Ansøgerens erfaring med byggeri af tilsvarende kvadratmetermæssigt omfang som den udbudte entreprise, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med samtidig opførelse af flere ens byggerier på samme byggefelt.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af de udførte ydelser og omfanget heraf, ansøgers rolle i projektet, oplysninger om ansøgers honorar samt bygge- og anlægsprojektets anlægssum, perioden hvori arbejdet er pågået samt hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Der kan maksimalt angives i alt 5 referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på én eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3, er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen vedr. udførelsen af konkrete dele af de arbejder, som kontrakten omfatter, skal arbejderne udføres af den pgl. virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:

— minimum 2 referencer, hvor ansøgeren har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør, og

— minimum 2 referencer med en samlet og endelig entreprisesum på minimum 95 000 000 DKK.

Afsnit nummer: I.1
I stedet for:

CVR-nummer: CVR-nr. 38683470

Læses:

CVR-nummer: 16287180

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078