23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 065-156004
Offentliggjort
01.04.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Valgt firma

(01.04.2020)
DanCrash ApS
Fyrrely 23
7451 Sunds

Aftale om konsulentbistand til Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU)


Vejdirektoratet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1557
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Rysgaard
E-mail: rikr@vd.dk
Telefon: +45 72443333

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://vejdirektoratet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://vejdirektoratet.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om konsulentbistand til Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der planlægges indgået en 4-årig aftale, der omfatter konsulentbistand til Havarikommissionens sekretariat i forbindelse med analyse af vejtrafikulykker.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Hele Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaverne vil primært omfatte:

— aflæsning af spor efter trafikulykker (sporsikring) til brug for rekonstruktioner

— beskrivelse og opmåling af køretøjernes deformationer med henblik på en vurdering af deformations energi (EES)

— vurdering af fejl og mangler ved køretøjerne involveret i ulykkerne

— udarbejdelse af edb-baserede rekonstruktioner af ulykker

— visualisering af hændelsesforløbet ud fra rekonstruktionen

— udarbejdelse af oplæg til analyser af de enkelte ulykker samt udarbejdelse af øvrigt materiale til Havarikommissionens møder

— deltagelse i opdatering, udtræk og videreudvikling af Havarikommissionens databaser og metoder

— gennemførelse af selvstændige tværanalyser på baggrund af eksisterende materiale om undersøgte enkeltulykker, herunder gennemførelse af analyse af data fra Havarikommissionens databaser

— udførelse af litteraturstudier

— statistiske undersøgelser

— revisioner på ulykkesrapporter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding og kompetencer / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af opgavens løsning / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Kontrakten omfatter højt specialiserede ydelser, som kun kan leveres af én tjenesteyder.

Konsulenten skal være i besiddelse af følgende tekniske kapacitet:

— min. én uddannet bilinspektør

— kompetencer i form af specialistviden indenfor køretøjsstandarder

— mindst 10 års erfaring med køretøjsundersøgelser af alle køretøjsdele, der har relation til ulykkens opståen, samt beskrivelse af deformationer og vurdering af deformationsenergi

— mindst 10 års erfaring med besigtigelse af ulykkessted, sporsikring, vurdering, tolkning og dokumentering af spor ud fra skrabemærker etc. på vejbelægningen

— mindst 10 års erfaring med analyse af vejtrafikulykker

— mindst 10 års erfaring med revision af ulykkesrapporter

— indgående erfaringer med trafiksikkerhedsarbejde og udvikling af ulykkesdatabaser

— udstyr/programmer til visualisering af hændelsesforløb, fx ved brug af PC-crash, PC-rect, 3D scanning.

Ved et udbud af tilsvarende ydelser i 2011, blev der kun afgivet ét tilbud, og det blev afgivet af DanCrash, som påtænkes tildelt nærværende kontrakt.

Ved indgåelse af en tilsvarende aftale i 2016 blev afsendt en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, og det gav ikke anledning til nogen reaktioner fra markedet.

Markedssituationen vurderes ikke at have ændret sig siden 2011 og 2016.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: DanCrash ApS
CVR-nummer: 29687218
Postadresse: Fyrrely 23
By: Sunds
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 7451
Land: Danmark

Internetadresse: http://dancrash.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der gøres opmærksom på, at datoen for kontraktindgåelse i pkt. V.2.1 ikke er korrekt. Den er en følge af, at EU's skabelon kræver en dato, der ligger før bekendtgørelsens afsendelse.

Aftalen forventes indgået i juni 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: NA
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020

Send til en kollega

0.125