23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 068-160868
Offentliggjort
06.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.05.2020 Kl. 23:59

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfqftcqwma

Udbyder

Østjysk boligselskab af 1976

Opdateringer

Rettelse
(12.05.2020)

II.2.4
I stedet for:
Ved nærværende udbud ønsker udbyder at indhente tilbud i totalentreprise på opførelse af demensplejecenter med 67 boliger inkl. udearealer i henhold til skitseforslaget og det øvrige udbudsmateriale.
Boligerne er disponeret som 07. Tegningsgrundlag angiver, hvor tegningsmaterialet danner grundlag for totalentreprenørens videre projektering inkl. ansøgning om byggetilladelse på sagen. Der vil skulle forventes tilpasninger af projektet som en del af det videre projekteringsforløb og myndighedsdialog.
Byggeperioden er angivet i bilag 08. Udbudstidsplanen.
Opgaven og kravene til entreprenørens ydelser fremgår af udbudsmaterialet i bilag 02 til 15.
Ordregivers kontraktmæssige krav fremgår af entreprisekontrakten i bilag 13 samt de særlige betingelser i ABT93 med fravigelser og tilføjelser anført under byggesagsbeskrivelsen i bilag 03.
Læses:
Ved nærværende udbud ønsker udbyder at indhente tilbud i totalentreprise på opførelse af demensplejecente rmed 67 boliger inkl. udearealer i henhold til skitseforslaget og det øvrige udbudsmateriale.
Boligerne er disponeret som 07. Tegningsgrundlag angiver, hvor tegningsmaterialet danner grundlag for totalentreprenørens videre projektering inkl. ansøgning om byggetilladelse på sagen. Der vil skulle forventes tilpasninger af projektet som en del af det videre projekteringsforløb og myndighedsdialog.
Byggeperioden er angivet i bilag 08. Udbudstidsplanen.
Opgaven og kravene til entreprenørens ydelser fremgår af udbudsmaterialet i bilag 02 til 15.
Ordregivers kontraktmæssige krav fremgår af entreprisekontrakten i bilag 13 samt de særlige betingelser i ABT18 med fravigelser og tilføjelser anført under byggesagsbeskrivelsen i bilag 03.

Opførelse af nyt demensplejehjem i totalentreprise


Østjysk boligselskab af 1976

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjysk boligselskab af 1976
CVR-nummer: 57003510
Postadresse: Torvet 4, 2. sal
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Rosenkvist
E-mail: tor@skala-ark.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ojbs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfqftcqwma
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt (prækvalifikation)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215213
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsmateriale omhandler opførelse af nyt demensplejehjem for demensramte borgere. Projektet omfatter 60 boliger, 7 aflastningspladser, personalefaciliteter, produktionskøkken, daghjem til 12 brugere inkl. tilhørende fælles udearealer, skure mv. Projektets samlede bruttoetageareal udgør: 5 698 m2 + depotskure i terræn. Projektets intention er at skabe fremtidens plejehjem med en hjemlig atmosfære, hvor beboeren og personalet befinder sig godt.

Der er i projektet lagt særlig vægt på brugerinddragelse igennem udviklingen af projektet, hvor projektets værdier og intentioner fremgår af tegningsgrundlaget, der på et skitseniveau sætter rammerne for projektet. Plejehjemmet opføres i den sydlige del af Hedensted by, beliggende med adresse Rugmarken 4, Hedensted.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 78 400 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker udbyder at indhente tilbud i totalentreprise på opførelse af demensplejecenter med 67 boliger inkl. udearealer i henhold til skitseforslaget og det øvrige udbudsmateriale.

Boligerne er disponeret som 07. Tegningsgrundlag angiver, hvor tegningsmaterialet danner grundlag for totalentreprenørens videre projektering inkl. ansøgning om byggetilladelse på sagen. Der vil skulle forventes tilpasninger af projektet som en del af det videre projekteringsforløb og myndighedsdialog.

Byggeperioden er angivet i bilag 08. Udbudstidsplanen.

Opgaven og kravene til entreprenørens ydelser fremgår af udbudsmaterialet i bilag 02 til 15.

Ordregivers kontraktmæssige krav fremgår af entreprisekontrakten i bilag 13 samt de særlige betingelser i ABT93 med fravigelser og tilføjelser anført under byggesagsbeskrivelsen i bilag 03.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 5 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgernes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave.

I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på en kombination af økonomisk formåen og teknisk formåen.

Vedrørende ansøgernes referencer, lægges der stor vægt på disse dele af referencerne:

Referencer for totalentreprenør:

1) Gennemførelse af støttet nybyggeri af plejeboliger af tilsvarende eller større økonomisk værdi

2) Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og udførelse (byggeledelse og fagtilsyn) af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet.

Referencer for arkitektrådgiver:

1) Gennemførelse af støttet nybyggeri af plejeboliger af tilsvarende eller større økonomisk værdi

2) Udførelse af lignende opgaver med stor brugerinddragelse under starten af projekteringsfasen.

Generelt for vurdering af ovenstående - gældende for både totalentreprenør og arkitektrådgiver - vægtes referencer som er gennemført som totalentreprise og med stor lighed med den udbudte højere end andre referencer. Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.094