23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 068-162251
Offentliggjort
06.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cathrine Gyldenberg Jensen
E-mail: fes-ues04@mil.dk
Telefon: +45 41329893

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning

Sagsnr.: 2020/000057
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 515 023.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112710
71220000
71320000
71321000
71322200
71247000
71520000
98342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Bygherremøder afholdes på Kastellet, Nordre Magasin 58, 2100 KBH. Under byggeriet, skal ydelser præsteres på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget, Roskildevej 26A, 2000 Frederiksberg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen. Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse. Restaureringen omfatter i hovedtræk:

- Nyt terrændæk og gulv

- Indvendig istandsættelse

- Facadeistandsættelse

- Udbedring af rådskader i inder-, og ydervægges bindingsværk

- Udbedring af råd-, og svampeskader i tagkonstruktionen

- Nyt tag

- Etablering af multi-motionsrum

- Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler.

Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelige træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv. Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. For så vidt angår udenomsarealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm. I forbindelse med udførelse af projektet, skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens § § 61 – 66, med mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Såfremt ordregiver vælger at indgå i forhandling, gennemføres udbudsprocessen i henhold til nedenstående beskrivelse og det øvrige udbudsmateriale. Vælger ordregiver derimod at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud, bliver forhandling ikke aktuel. Tilbudsgiverne skal afgive et indledende tilbud, der danner grundlag for forhandlingerne. Ordregiver kan i forhandlingsfasen bede tilbudsgiver afgive nye eller reviderede indledende tilbud på baggrund af forhandlingerne. Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Der gennemføres som udgangspunkt ét forhandlingsmøde. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Efter forhandlingerne tilretter ordregiver udbudsmaterialet, hvorefter tilbudsgiverne afgiver et endeligt tilbud. Ansøgers og tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning og eventuelle forhandlinger er ordregiver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 33 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 33 %
Pris - Vægtning: 34 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 180-438825
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fogh & Følner Arkitekter A/S
CVR-nummer: 10035961
Postadresse: Kulsviervej 150
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 515 023.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:

— En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Kagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt

— Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.094