23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 100-183175
Offentliggjort
27.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
Helle Bundgaard Larsen
hbla@cowi.dk

Anmodning om deltagelse

Til
26.06.2015 Kl. 12:00

Addresse
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
Att: Att.: Arkitekt m.a.a. Helle Bundgaard Larsen
8000 Aarhus
Mailadresse: hbla@cowi.dk

Udbyder

Viborg Kommune og Mercantec

Vindere

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby

(15.07.2016)
CUBO Arkitekter A/S
Frederiksgade 72B
8000 Aarhus

Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby


Viborg Kommune og Mercantec

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Viborg Kommune og Mercantec
Prinsens Alle 5, postboks 10
Kontaktpunkt(er): COWI A/S
Att: Helle Bundgaard Larsen
8800 Viborg
DANMARK
Mailadresse: hbla@cowi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.viborg.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
Kontaktpunkt(er): COWI A/S
Att: Att.: Arkitekt m.a.a. Helle Bundgaard Larsen
8000 Aarhus
DANMARK
Mailadresse: hbla@cowi.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
1.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Uddannelse
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby.
II.1.2) Kort beskrivelse:
I samarbejde med Mercantec og Realdania afholder Viborg Kommune en international projektkonkurrence med 2 evt. 3 delopgaver. Konkurrencen er ambitiøs og bredtfavnende, idet der inviteres til at give løsningsforslag til dels Mercantec's nye uddannelsesbyggeri på den nordlige side af baneterrænnet, dels til en ny stibroforbindelse over baneterrænnet og dels til at komme med forslag til en overordnet bebyggelsesplan samt byrumsmæssig bearbejdning af de tilstødende arealer syd for banen, nærmere afgrænset i konkurrencematerialet.
I 2012 afholdt Viborg Kommune sammen med Realdania en konkurrence om Viborg Baneby. Med afsæt i denne konkurrence har Viborg Kommune udarbejdet en forundersøgelse for at vurdere hvad der skal til for at igangsætte en byudvikling af Banebyen.
I forundersøgelsen peges på broforbindelsen som en egnet kickstarter af byudviklingen syd for byen. Det er i forlængelse af denne forundersøgelse og det tidligere visionsarbejde, at der nu kan udskrives en projektkonkurrence i området.

Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution. Erhvervsgymnasiet er på ca. 13 000 m2 samt parkering og har ca. 1 100 elever og 110 lærere. Mercantec ønsker at samle skolens erhvervsgymnasiale uddannelser (Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium) samt aktiviteter indenfor det industrielle område på én adresse. Formålet med dette er blandt andet at etablere et fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser.

Broen over banen tænkes mod syd at forbinde den nye baneby med stationen ad hærvejsstien og mod biblioteket og herfra videre dels mod kaserneområdet dels mod midtbyen. Banebroen skal dels fungere som fodgænger og cykelbro og samtidigt som forareal for perronerne, og ikke mindst som udeareal for Mercantec. Det er derfor visionen, at broen vil være et levende sted med gående og cyklende på vej til og fra bymidte og baneby, med passagerer til og fra togene og endeligt med elever, lærere og gæster fra undervisningsbyggeriet. Broen bliver på denne måde mere end et koblingspunkt, men får karakter af et byrum til både bevægelse og ophold.
Området syd for banen tænkes anvendt til boliger, detail og erhverv.
Projektkonkurrencen forventes gennemført i 2015 med forventet prækvalifikation af 5 teams medio august, udskrivelse af konkurrence primo september 2015 og aflevering af konkurrenceforslag primo november 2015.
Der forventes afholdt informations- og besigtigelsesmøde for de prækvalificerede teams d. 8. september 2015 i Viborg, hvor alle teams forventes at deltage og være repræsenteret med relevante personer og med repræsentation fra alle deltagende firmaer i teamet. Deltagerne vil få nærmere besked om tidspunkt og mødested.
Der forventes at blive udpeget 1-3 vindere af projektkonkurrencen. Vinderne inviteres til deltagelse i konkurrencens anden fase (udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse) og denne sidste fase forventes afsluttet i foråret 2016.
Efter, at der forventningsmæssigt i marts 2016 er udpeget en samlet vinder/tilbudsgiver, forventes vinderen at indgå totalrådgivningsaftaler med hhv. Merantec om opførelse af nyt undervisningsbyggeri og med Viborg Kommune (på vegne af partnerskabet med Realdnia) og Viborg Kommune (som grundejer af arealet syd for banen) vedr. opførelse af banebroen samt evt. en mindre opgave vedr. området syd for jernbanen. Aftalerne vil blive baseret på principperne i ABR89. Ydelserne vil i det væsentligste blive beskrevet i henhold til Danske Ark og FRI's ydelsesbeskrivelser.
Herefter vil uddannelsesbyggeri og broprojektet skulle detailprogrammeres, projekteres og udføres. Det forventes at erhvervsgymnasiet og banebro kan ibrugtages ultimo 2018.
I aftalerne om hhv. uddannelsesbyggeriet og broen forventes opgaven at omhandle totalrådgivning.
Ved disse to delaftaler indgår byggeledelse som en option, idet det endnu ikke er besluttet, hvorvidt den vindende totalrådgiver skal varetage byggeledelsen for bro og uddannelsesbyggeri.
Konkurrenceforslagets bebyggelsesforslag til området syd for banen vil kunne danne grundlag for en lokalplanproces, hvorefter arealet forventes at blive udbudt til salg. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til processen omkring den videre udvikling af arealet, hvorfor der heller ikke er taget stilling til, om der vil blive indgået videre rådgivningsaftale om dette delprojekt.
Den samlede anlægsramme for broen og uddannelsesbyggeriet er på ca 270 000 000 DKK ekskl. moms. Beløbet er inklusive rådgiverhonorarer.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71200000, 71222000, 71210000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ansøgere, og alle deltagere i ansøgers team, bedes aflevere følgende oplysninger:
1. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, tlf. nr. og mobil-tlf. nr.
Navn på kontaktperson og dennes e-mail og mobil-tlf. nr.
2. Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre (3) disponible regnskabsår samt erklæring om det gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere gennem de seneste tre (3) regnskabsår.
3. Referencer. For at være egnet bør ansøgerne danne rådgiverteams, som råder over kompetencer indenfor:
— gymnasie- og undervisningsbyggeri
— broer
— byrum
— arkitekt-, ingeniør og anlægs- og byrumsprojektering
— projekterings- og projektledelse i komplekse teams og projekter.
Hertil i øvrigt andre relevante referencer, der viser ansøgers arkitektoniske holdning, teknisk og broteknisk forståelse og andet, der viser at teamet har en sammensætning, der indeholder relevante kompetencer, til at kunne leve op til visionen for projektet. Referencer bør være af realiserede projekter. Der må højst afleveres 15 referencer for det samlede team. Referencer bør være fra de seneste 5 år.
Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:
a. ordregiver
b. anlægsbudget
c. omfang
d. ansøgerens ydelse
e. ansøgerens honorar
f. kort beskrivelse af projektet, herunder en begrundelse for hvorfor referencen skønnes relevant at medtage.
4. Kort motiveret ansøgning for det samlede team på maks. 3 A4 sider (maks. pitch 10) af teamets holdning til projektet og teamets begrundelse for egen egnethed til at varetage opgaven. Den motiverede ansøgning bør indeholde en beskrivelse af deltagernes rolle og særlige kompetencer i forhold til opgaveløsningen samt en beskrivelse af rolle- og ansvarsfordeling mellem totalrådgiver og underrådgivere.
Materiale ud over de nævnte 3 A4 sider vil ikke indgå i bedømmelsen.

5. Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Skabelon kan hentes: http://www.udbudsportalen.dk/Vaerktoej/Standard-skabeloner/Tro-og-love-erklaringer/. Det er ikke et krav, at denne formular anvendes. Erklæringen må maks. være 3 mdr. gammel på udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato.

6. Erklæring om for at ansøgere ikke befinder sig i nogen af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2 litra a), b), c), e) og f) nævnte situationer.
Serviceattest (erklæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) eller tilsvarende dokumentation, underskrevet af en kompetent, retslig eller anden administrativ myndighed, skal først foreligge ved kontraktindgåelse.
Såvel hovedrådgiver som eventuelle underrådgivere skal aflevere dokumentation for alle ovenstående punkter, idet der afleveres højst 15 referencer tilsammen for holdet og idet den motiverede ansøgning forventes at være fælles for holdet.
Ordregiver vil ud fra en helhedsvurdering af den samlede ansøgning prækvalificere de ansøgere, som har afgivet de mest relevante ansøgninger på baggrund af de oplysninger som afgives iht. bekendtgørelsens punkt III.1), jf. punkt 1-6 ovenfor. Der lægges ved prækvalifikationen vægt på ansøgers tekniske kapacitet, arkitektoniske, landskabsarkitektoniske samt ingeniørmæssige kompetencer samt økonomisk kapacitet — med hovedvægten på den tekniske kapacitet.
Det vindende team skal være indstillet på efterfølgende inden kontraheringen, at tilknytte en rådgiver med specialistkompetencer indenfor arbejdet med jernbanen/Bane Danmark, idet der ikke forventes tilknyttet denne kompetence i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Drøftelse af tilkobling af denne kompetence forventes at ske under forhandlingsforløbet.
Den samlede referencebeskrivelse fra ansøger må maksimalt udgøre 16 stk. A4-sider — min. pitch 10 (svarende til 8 A4 sider, trykt på begge sider) og den bør indeholde referencer for såvel arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektur ydelser. Såfremt ansøger afleverer yderligere materiale end det i bekendtgørelsen efterspurgte, er ordregiver afskåret fra at lægge det materiale til grund ved vurderingen.
Konsortium: Ved anmodning om prækvalifikation som konsortium skal deltagerne hæfte solidarisk overfor ordregiveren samt udpege en fælles befuldmægtiget, der skal varetage kontakten til ordregiveren. Anmodningen skal vedlægges en organisationsplan, der beskriver rollefordelingen mellem konsortie-medlemmerne, herunder hvem den endelige kontrakt skal indgås med, og hvilke selskaber, der er medstifter af det til lejligheden stiftede selskab samt ejerforhold.
En ansøger kan basere sig på andres økonomiske og finansielle kapacitet jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i givet fald i prækvalifikationsanmodningen dokumentere, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for at ansøger reelt og faktisk råder over den andens ressourcer i så henseende.
Såfremt en ansøgning ikke er er vedlagt formelle oplysninger, vil ordregiver i det omfang det er muligt gøre brug af muligheden for at indhente sådanne oplysninger, jf. Bekendtgørelse 15.6.2011 nr. 712(Implementeringsbekendtgørelsen) § 12.
Prækvalifikationsansøgningen bedes afleveret eller fremsendt skriftligt i tre (3) eksemplarer samt i en (1) digitaludgave i nem printbar opsætning på USB-stik i en høj og lav opløsning, hvor den lave maks. må fylde 10 Mb. Digitale filer bedes leveret i PDF-format. Ansøgningen om prækvalifikation kan således ikke fremsendes pr. email.
Ansøgning indsendes til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C, att.: Arkitekt m.a.a. Helle Bundgaard Larsen.
Ansøgningsmaterialet skal inkl. emballagen være mærket »Erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby« og sendes/afleveres til COWI.
III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Konkurrencen henvender sig primært til arkitekt-, og landskabsarkitektvirksomheder samt ingeniørvirksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5
IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil i projektkonkurrencen blive bedømt udfra nedenstående kriterier:
— evne til at skabe et uddannelsesbyggeri, et broanlæg og en bebyggelsesplan, der fremstår arkitektonisk attraktivt og inviterende for skolens elever, lærere og gæster, byens borgere og beboere og for fodgængere, cyklister og passagerer til togene
— evne til at skabe et attraktivt, optimeret uddannelsesbyggeri, der understøtter de uddannelsesmæssige visioner
— evne til at skabe en broforbindelse og et forbindelsesled mellem nord og syd, som opleves og fungerer som et attraktivt byrum, der understøtter både transit og ophold — sommer og vinter, dag og aften
— evne til at skabe en såvel attraktiv som robust bebyggelsesplan, der kan påvise og illustrere hvordan området kan bebygges, så det vil fremstå arkitektonisk, bylivsmæssigt og markedsmæssigt attraktiv og realiserbart
— samlede arkitektoniske kvalitet og oplevelse i både helheden, mellemskalaen og detaljen
— robusthed overfor bebyggelsesmæssige ændringer i et eller flere af de øvrige delprojekter
— sandsynlighed for at overholde/bringes til at overholde den økonomiske ramme og være realiserbart.
Disse bedømmelseskriterier vil være uddybende beskrevet i det konkurrencemateriale, der fremsendes til de prækvalificerede deltagere.
IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 26.6.2015 - 12:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk. svensk.
Andet Ansøgningen kan afleveres på dansk, norsk eller svensk.
IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Konkurrencen forventes at være en 2-faset konkurrence, hvor den efterfølgende kontrakt indgås efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. direktivets artikel 31, stk. 1, nr. 3).
Under forudsætning af at der rettidigt afleveres et konditionsmæssigt forslag, modtager hvert team et vederlag på 275 000 DKK ekskl. moms (fase 1).
Konkurrenceudskriver forbeholder sig ret til at udpege op til tre vindere, som vil blive inviteret til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse (fase 2). Under forudsætning af, at der rettidigt afleveres et konditionsmæssigt forslag, modtager hvert team i fase 2 et vederlag på 300 000 DKK ekskl. moms.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
1. Realdania
2. Mercantec
3. Mercantec
4. Mercantec
5. Viborg Kommune
6. Viborg Kommune
7. Viborg Kommune
8. Fagdommer, arkitektur
9. Fagdommer, arkitektur
10. Fagdommer, ingeniør

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
1) Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikations-fasen.

2) Spørgsmål til bekendtgørelsen stilles skriftligt til: Helle Bundgaard Larsen, hbla@cowi.dk

3) Konkurrencen og projektet forventes gennemført på dansk.
4) Aftale om totalrådgivning vil blive indgået på dansk. I den efterfølgende realisering vil det primære arbejdssprog være dansk, sekundært vil der kunne anvendes engelsk som talesprog. Ansvarsforsikring. Dokument for relevant erhvervsansvarsforsikring skal først foreligge ved kontraktindgåelse.
5) Projektets gennemførelse er betinget af den ordregivende myndigheds endelige godkendelse, samt godkendelse og tilsagn om støtte i Realdanias bestyrelse og Mercantecs direktion.
Den endelige offentliggørelse forventes at foregå i marts 2016.
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.5.2015

Send til en kollega

0.126